Saltar al contenido principal

Goedkeuringen

De problematiek van de uitlaatgassen die door motorvoertuigen worden uitgestoten, wordt gecontroleerd door Europese wetgeving, hoofdzakelijk door de Richtlijn van de Europese Gemeenschap 70/220 CE en de latere aanpassingen hierop.

AS S.L.U. als marktleider in Europa op het gebied van de productie van katalysatoren voor de onafhankelijke markt van onderdelen, produceert al haar producten volgens de huidige regelgeving.

Alle katalysatoren die door AS S.L.U. geproduceerd en verhandeld worden zijn voor elk van onze referenties individueel goedgekeurd door het Spaanse Ministerie van Wetenschap en Technologie (voorheen Ministerie van Industrie en Energie) na de bijbehorende proeven en onderzoeken bij IDIADA om te voldoen aan de bestaande Europese regelgeving op het gebied van de uitstoot van gassen, geluid, tegendruk (verlies aan vermogen), duurzaamheid...

AS S.L.U. homologeert al haar producten conform de Richtlijnen 98/77 EC en 2002/80 EC en met het Regelement 103 (R-103) van de Verenigde Naties.

Zie type goedkeurings certificaten

Onderstaand een overzicht van de inhoud van deze richtlijnen, de goedkeuring en technische inspecties in chronologische volgorde.

Geschiedenis, Besluiten, Richtlijnen van de EU Co de uitlaatgas -emissie en goedkeuringen voor vervanging van katalysatoren

 1. Basic Directive (PDF): Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen.
 2. EURO I (PDF): Richtlijn 91/441/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.
 3. Richtlijn 93/59/EEG van de Raad van 28 juni 1993 (PDF) tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.
 4. Euro II (PDF): Richtlijn 94/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG.
 5. Richtlijn 96/44/EG van de Commissie van 1 juli 1996 (PDF) houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.
 6. Richtlijn 96/69/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 8 oktober 1996 (PDF) tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.
 7. Richtlijn Nr. 103 van de Verenigde Naties , Februari 1997 (PDF)
 8. Adhesion to Regulation R-103 (PDF). 97/836/EG: Besluit van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen.
 9. Approval of replacement catalytic converters (PDF): Richtlijn 98/77/EG van de Commissie van 2 oktober 1998 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.
 10. Euro III y Euro IV (PDF): Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad.
 11. Richtlijn 1999/102/EG van de Commissie van 15 december 1999 (PDF), houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.
 12. Richtlijn 2001/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 januari 2001 (PDF), tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.
 13. Richtlijn 2001/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 (PDF), tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.

  De richtlijn R-103 van de VN en de Directive 98/77/EC is geldig voor de vervanging van katalysatoren in motorvoertuigen zonder een OBD systeem ( On Board Diagnotics) . Binnen het kader van de EURO I en EURO II , heeft de Europese Raad en het Parlement een nieuwe richtlijn aangenomen voor vervangende katalysatoren op motorvoertuigen met een OBD systeem ( zie kader van het EURO III en EURO IV).
 14. Richtlijn 2002/80/EG van de Commissie van 3 oktober 2002 (PDF), tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen.

  De VN heeft onlangs een aanpassing op de richtlijn R- 103 gepubliceerd voor de homologatie van katalysatoren voor vervanging in motorvoertuigen met een OBD system.
 15. 2de supplement gebaseerd op richtlijn R- 103 is geldig voor katalysatoren met een OBD systeem (PDF). With this supplement, the R-103 Regulation is valid for homologating catalyst converters of replacement with/out DAB.
 16. Consolidation of the Regulation R-103 of the United Nations of the 19 June 2007 (PDF). Deze richtlijn is de aanpassing 1 en 2 op de voorgaande paragrafen 7 en 15 van onze historische opsomming.
 17. Voorgaand EURO V / EURO VI (PDF). Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.
 18. Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 (PDF), tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn).
 19. EURO V y EURO VI (PDF), Verordening (EG) nr. 692/2008 Van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.
 20. Verordening 1060/2008 van de Commissie van 7 oktober 2008 (PDF), tot vervanging van de bijlagen I, III, IV, VI, VII, XI en XV bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn)
 21. Supplement 3 op VN-reglement R103, 30 augustus 2011, (PDF)
 22. Supplement 4 op VN-reglement R103, 24 juni 2014, (PDF)
 23. Consolidatie van VN-reglement R103 van 10 augustus 2017, (PDF). Dit R-103-reglement bevat supplement 4 dat wordt aangehaald in paragraaf 22 van de certificeringsgeschiedenis.
 24. Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 (PDF), über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG.

De Richtlijnen van de EU Commissie hebben directe betrekking op de APK keuring

 1. Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 (PDF) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens
 2. Richtlijn 1999/52/EG van de Commissie van 26 mei 1999 (PDF), houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/96/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.
 3. Richtlijn 2001/9/EG van de Commissie van 12 februari 2001 (PDF), houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/96/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.
 4. Richtlijn 2003/27/EG van de Commissie van 3 april 2003 (PDF), tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/96/EG van de Raad voor wat betreft de controle van uitlaatemissies van motorvoertuigen.
 5. Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 (PDF), betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.
 6. Richtlijn 2010/48/EU van de Commissie van 5 juli 2010 (PDF), houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.
 7. Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 (PDF), betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG.
 8. Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1717 van de Commissie van 9 juli 2021 (PDF), tot wijziging van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de actualisering van bepaalde benamingen van voertuigcategorieën en de toevoeging van eCall aan de lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor afkeuring en de beoordeling van gebreken in de bijlagen I en III bij die richtlijn.