Saltar al contenido principal

Juridische kennisgeving

DOEL

Deze juridische kennisgeving regelt de toepassing en het gebruik van de website http://www.as-sl.com waarvan AS S.L.U. de houder is.

Navigatie op de website van AS S.L.U. maakt dat u de hoedanigheid van GEBRUIKER van de website toegekend wordt en dit houdt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud in van alle en elk van de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden gepubliceerd, waarbij wordt aangegeven dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van de kant van AS S.L.U. , in welk geval het zo spoedig mogelijk zal worden gepubliceerd en meegedeeld.

Het is daarom raadzaam om de inhoud zorgvuldig te lezen als u de website wilt gebruiken en toegang wilt hebben tot de informatie en diensten van deze website.

De gebruiker verbindt zich er daarnaast toe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving, en zal aansprakelijk zijn tegenover AS S.L.U. of derden voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op deze verplichting.

Elk ander gebruik dan het geautoriseerde gebruik is uitdrukkelijk verboden. AS S.L.U. kan te allen tijde toegang en gebruik weigeren of intrekken.

IDENTIFICATIE

AS S.L.U. in overeenstemming met de wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u over het volgende:
De houder is: AS S.L.U.
Haar CIF (Spaans fiscaal nummer) is: B71164354

Ingeschreven in het Handelsregister van Navarra, band 1.703, Blad 83, nummer van het vel NA-33.775, 1e inschrijving.

 • Telefoon: 948310200
 • Met zakelijk adres te: POLIGONO ERREKALDEA CALLE H Nº5 31191 BERIAIN NAVARRA

1- COMMUNICATIE

U kunt op de volgende manieren met ons communiceren:

 • Tel.: +34 948310200
 • Email:
 • Postadres: POLIGONO ERREKALDEA CALLE H Nº5 31191 BERIAIN NAVARRA

Alle meldingen en communicatie tussen gebruikers en AS S.L.U. worden als afdoende beschouwd, voor alle doeleinden, wanneer ze worden gedaan via een van de hierboven vermelde middelen, behalve via de telefoon.

2- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De website en de bijbehorende diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. AS S.L.U. kan het gebruik van sommige van de op haar website aangeboden diensten echter afhankelijk stellen van de voorafgaande invulling van het bijbehorende formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle aan AS S.L.U. gecommuniceerde gegevens en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de inhoud en diensten van AS S.L.U. op de juiste wijze te gebruiken en deze niet aan te wenden voor onder andere:

 • Verspreiding van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobische, beledigende, aanstootgevende, terrorismeverheerlijkende inhoud of in het algemeen, inhoud die in strijd is met de wet of de openbare orde.
 • Het op het internet plaatsen van computervirussen of handelingen uitvoeren waarvan het waarschijnlijk is dat deze elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van AS S.L.U. of van derden wijzigen, storen, onderbreken of er fouten in genereren, evenals het belemmeren van de toegang voor andere gebruikers van de website en haar diensten, door middel van het massale gebruik van informaticabronnen waarmee AS S.L.U. haar diensten levert.
 • Het zich toegang proberen te verschaffen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of afgeschermde gebieden van de informaticasystemen van AS S.L.U. of van derden of hiervan informatie proberen te achterhalen.
 • Het schenden van de rechten van intellectueel of industrieel eigendom, evenals het schenden van de vertrouwelijkheid van de informatie van AS S.L.U. of van derden.
 • Het zich voordoen als een andere gebruiker.
 • Het vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen of op elke andere manier openbaar maken, overzetten of wijzigen van de inhoud, tenzij hiervoor goedkeuring is verkregen van de eigenaar de desbetreffende rechten of als dit juridisch toegestaan is.
 • Het verzamelen van gegevens met publicitaire doeleinden of voor het verzenden van commerciële berichtgevingen van elke mogelijke soort, en berichtgevingen met het doel de verkoop of andere van commerciële aard, zonder dat hieraf voorafgaand een verzoek ingewilligd is of toestemming verkregen is.

De gehele inhoud van de website, zoals teksten, foto's, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom ligt bij AS S.L.U., zonder dat aan de gebruiker een exploitatierecht ervan overgedragen wordt dat verder gaat dan de rechten welke strikt noodzakelijk zijn voor het goede gebruik van de website.

Gebruikers die deze website bezoeken, kunnen de inhoud ervan bekijken en indien gewenst een kopie voor eigen gebruik maken, indien de gereproduceerd elementen niet overgedragen worden aan derden, noch geïnstalleerd worden op servers die zijn aangesloten op netwerken en ze mogen op geen enkele wijze geëxploiteerd worden.

Alle merken, handelsnamen of logotypes die op de website staan, zijn eigendom van AS S.L.U., zonder dat het gebruik ervan of de toegang ertoe de gebruiker rechten erop verleent.

De verspreiding, wijziging, stopzetting of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling welke niet uitdrukkelijk door de eigenaar van de exploitatierechten is goedgekeurd, is verboden.

Het creëren van een hyperlink betekent op geen enkele wijze het bestaan van relaties tussen AS S.L.U. en de eigenaar van de website waaraan deze gekoppeld is, noch acceptatie of goedkeuring door AS S.L.U. van de inhoud of de diensten van deze andere site.

AS S.L.U. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door gebruikers van het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld, nog van de handelingen die deze op basis van deze gegevens uitvoert.

3- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID BIJ TOEGANG EN GEBRUIK

De inhoud van de deze website is van algemene aard en heeft uitsluitend een informatief doel, zonder dat de toegang tot de gehele inhoud, noch de volledigheid, correctie, geldigheid of actualiteit hiervan gegarandeerd worden, noch de geschiktheid of het nut voor een specifiek doel.

AS S.L.U. sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

 • De onmogelijkheid van toegang tot de website of het gebrek aan waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van fouten of defecten van alle mogelijke soort, in de doorgestuurde, verspreide, opgeslagen of ter beschikking gestelde inhoud, waartoe toegang is verkregen via de website of via de diensten die hierop aangeboden worden.
 • De aanwezigheid van computervirussen of van andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen aanbrengen aan de informaticasystemen, elektronische documenten of de gegevens van de gebruikers.

Het niet naleven van de wet, de goede trouw, de openbare orde, de gewoonten van het internetverkeer en van de onderhavige juridische kennisgeving, met het onjuiste gebruik van de website als gevolg. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is AS S.L.U. niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, rechten op eer, privéleven en familie- en gezinsleven en zelfbeeld, evenals de regels inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

AS S.L.U. wijst bovendien elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van informatie welke buiten deze website wordt aangetroffen en welke niet direct door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links welke op deze website gepubliceerd worden is uitsluitend het informeren van de gebruiker over het bestaan van bronnen waarvan aangenomen kan worden dat deze de inhoud van deze website uitbreiden. AS S.L.U. garandeert noch aanvaardt aansprakelijkheid voor de werking van of de toegang tot de websites waarnaar gelinkt wordt, en doet geen suggestie, uitnodiging of aanbeveling voor een bezoek aan deze sites en is tevens niet verantwoordelijk voor het resultaat van een dergelijk bezoek. AS S.L.U. is niet verantwoordelijk voor hyperlinks die worden gecreëerd vanaf internetsites van derden naar de eigen site.

4- PROCEDURE IN GEVAL VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat feiten of omstandigheden bestaan welke het illegale karakter blootleggen van het gebruik van eventuele inhoud en/of van de uitvoer van eventuele activiteiten op de pagina's die toegankelijk zijn via de website, moet hij of zij een bericht sturen aan AS S.L.U. met een duidelijke identificatie van zichzelf en een opsomming van de veronderstelde overtredingen.

5- PUBLICATIES

Administratieve informatie, ter beschikking gesteld via de website, is op geen enkele wijze een vervanging voor de juridische weergave van wetten, normen, plannen, algemene bepalingen en handelingen welke formeel gepubliceerd dienen te worden via officiële nieuwskanalen van het openbaar bestuur, de enige instrumenten die instaan voor de waarachtigheid en inhoud. De informatie op deze website moet beschouwd worden als handreiking, zonder juridische geldigheid.

6- PRIVACYBELEID

Als wij informatie van uw nodig hebben, zullen we altijd expliciet vragen of u deze informatie vrijwillig aan ons zou willen geven. De gegevens die worden verzameld via de daartoe bestemde formulieren van de website of op andere wijze, worden verwerkt in een verwerking van persoonsgegevens waarvoor AS S.L.U. verantwoordelijk is.

Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk en uitsluitend behandelen met het oog op het aanbieden van de gevraagde diensten, met alle juridische en veiligheidsgaranties opgelegd door AVG EU 2016/679 en het (Spaans) Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december 2007 en Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

AS S.L.U. zal de gegevens niet overdragen of delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Evenzo zal AS S.L.U. de gegevens annuleren of corrigeren wanneer zij onjuist, onvolledig of niet langer noodzakelijk of relevant zijn voor hun doel, in overeenstemming met de bepalingen van AVG EU 2016/679, voor de bescherming van persoonsgegevens.

De gebruiker kan de gegeven toestemming intrekken en de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, intrekking, bezwaar en overdraagbaarheid van zijn gegevens uitoefenen door zich daartoe te wenden tot het volgende adres: AS S.L.U. INDUSTRIETERREIN ERREKALDEA CALLE H NR. 5 31191 BERIAIN NAVARRA. Waarbij u zich naar behoren dient te identificeren en uitdrukkelijk het specifieke recht aan moet geven dat u wenst uit te oefenen.

AS S.L.U. gebruikt de overeenkomstige veiligheidsniveaus die vereist zijn volgens de AVG EU 2016/679 en andere toepasselijke voorschriften. Zij kan de absolute onkwetsbaarheid van de systemen echter niet garanderen en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wijzigingen die derden kunnen veroorzaken in de computersystemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker.

Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar websites die niet tot onze entiteit behoren, is AS S.L.U. niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites of de cookies die zij op de computer van de gebruiker kunnen opslaan.

Ons e-mailbeleid richt zich op het verzenden van berichten die u hebt aangevraagd te ontvangen.

Indien u er de voorkeur aan geeft deze berichten niet per e-mail te ontvangen, bieden wij u de mogelijkheid om uw recht uit te oefenen om deze berichten te annuleren en af te zien van de ontvangst ervan, in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk III, artikel 22 van Wet 34/2002, betreffende diensten voor de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Klik voor meer informatie over ons privacybeleid op deze link:
Privacybeleid

7- BELEID TEN AANZIEN VAN COOKIES

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat wordt gedownload op uw computer wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies maken het mogelijk dat een website, onder andere, informatie opslaat en terughaalt over het navigeergedrag van een gebruiker of zijn apparaat en afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw apparaat gebruikt, kunnen ze gebruikt worden om de gebruiker te herkennen.

Wat voor soort cookies gebruikt deze website
Deze website maakt gebruik van cookies voor een aantal doeleinden, waaronder:

Analyse cookies: Dit zijn cookies die door ons of door derden gebruikt worden en die het mogelijk maken om het aantal bezoeken te kwantificeren en zo het surfgedrag van de bezoekers van de aangeboden dienst in kaart te brengen. Hiervoor wordt de navigatie op onze website geanalyseerd met als doel om de website te verbeteren.

De applicatie die we gebruiken om informatie te verzamelen en te analyseren is Google Analytics.

De cookies die hiervoor worden gebruikt (_utma, _utmb, _utmc, _utmt en _utmz) zijn cookies van derden.

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de navigatie van gebruikers op de site om de herkomst van de bezoeken en andere soortgelijke gegevens op statistisch niveau te kennen.

Via de volgende links kunt u de details van de door Google Analitiycs gebruikte cookies en hun doel zien: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage en Google Privacy Center

Opmerking: De 'eigen' cookies worden alleen gebruikt door de eigenaar van deze website en de cookies ‘van derden’ worden gebruikt door de dienstverlener zoals beschreven in bovenstaande tabel.

Cookies verwijderen of blokkeren
U kunt de op uw apparaat geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen via de opties van de browser die op uw computer geïnstalleerd is.

Meer informatie over uw browser en cookies vindt u in de onderstaande links:

Andere browsers
Raadpleeg de documentatie van de browser die u hebt geïnstalleerd.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on
Als u de cookies van Google Analytics analytics op alle browsers wilt weigeren, zodat er geen informatie over u naar Google Analytics wordt verzonden, kunt u een opt-out complement downloaden die deze functie via de volgende link uitvoert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8- TOEPASSELIJKE WETGEVING

De huidige voorwaarden vallen onder de Europese wetgeving en zijn in dit geval afhankelijk van de controleautoriteit, de AEPD (Het Spaanse Agentschap voor Persoonsgegevens) en de geldende Spaanse wetgeving.

De gebruikte taal is Spaans.