X

We maken gebruik van cookies en andere technologieën om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met dit gebruik, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

Saltar al contenido principal

Juridische informatie

Eigenaar van de website

De identificatiegegevens van de verantwoordelijke voor deze website zijn: AS S.L.U. (“AS” in het vervolg) met CIF B71164354, ingeschreven in het Handelsregister van Navarra, band 1.703, Blad 83, nummer van het vel NA-33.775, 1e inschrijving.

Gebruiksvoorwaarden

De volgende bepalingen reguleren de toegang en het gebruik vandeze website.
Het gebruik van deze website kent de status van gebruiker toe aan elk individu geïnteresseerd in de producten en diensten van deze website en impliceert de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud van deze juridische informatie.

De gebruiker accepteert expliciet en zonder uitzondering dat de toegang en het gebruik van deze website, van zijn diensten en zijn inhoud gebeurt onder zijn enige en exclusieve verantwoordelijkheid. Indien de gebruiker het niet eens is met de inhoud van deze voorwaarden, dan dient hij deze website te verlaten waardoor hij geen beschikking heeft over de diensten die deze aanbiedt.

De toegang tot deze website is vrijwillig en gratis en vereist geen inschrijving of registratie.

Deze juridische informatie kan op elk moment aangepast worden zodat deze in overeenstemming gebracht kan worden met veranderingen in wetten, jurisprudentie of technologie. Deze aanpassingen worden geacht voor kennisgeving te zijn aangebodenvanaf de publicatie op deze pagina.

Intellectueel eigendom

Alle rechten over de inhoud van deze website behoren toe aan AS. Het ontwerp, de inhoud, teksten, foto's, beelden, kaarten, grafieken, merken, banners, de structuur van de pagina en de navigatie of de broncode van deze website zijn eigendom van AS, die rechtmatig de relevante exploitatierechten bezit.

De logo's van andere bedrijven die hier verschijnen zijn eigendom van een ieder van hen, waarbij ze rechtmatig beschikken over de exploitatierechten ervan.

In geen geval kan de gebruiker van de website de eerder genoemde elementen kopiëren, aanpassen, distribueren, overdragen, reproduceren, publiceren, afstaan, verkopen of nieuwe producten of diensten creëren aan de hand van de verkregen informatie behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AS. Het materiaal is beschermd door wetgeving op het intellectueel eigendom en onheus gebruik kan onderwerp zijn van strafrechtelijke sancties.

Het raadplegen of het downloaden van inhoud van deze website impliceert geen afstand van het recht op intellectueel eigendom hierover.

De gebruikers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die AS kan lijden, direct of indirect, als gevolg van het niet-nakomen van de huidige regelgeving of verplichtingen van welke aard dan ook die afgeleid kunnen worden van het gebruik van deze website. AS behoudt zich het recht voor om de legitieme rechten van intellectueel en industrieel eigendom met alle mogelijke middelen of wettelijke acties te beschermen.

Uitbreiding van de verantwoordelijkheid

We proberen nuttige en actuele informatie te verstrekken, maar we kunnen de volledige juistheid, exactheid, actualiteit en effectiviteit van alle inhoud en diensten niet garanderen. Wij wijzen daarom alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke schade van welke aard dan ook die gebruikers kunnen lijden door het gebruik van gegevens die niet compleet, onnauwkeurig of niet actueel zijn of voor de mogelijke opschorting, opzegging of het niet operatief zijn van de inhoud of diensten.

Alle suggesties of commentaren die ons helpen om deze website te verbeteren, zijn welkom.
Het gebruik van de inhoud en diensten van deze website is voor de unieke en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Links

De externe links die doorverwijzen naar andere websites worden aangeboden zonder enig winstoogmerk, met als enig doel om de informatievoorziening aan de gebruiker te verbeteren.

Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze links of voor de aanpassingen die hierin doorgevoerd worden. Ook kunnen we niet garanderen dat ze geen virussen of andere elementen bevatten die veranderingen kunnen veroorzaken aan het informatica systeem. Hiermee sluiten we alle verantwoordelijkheid uit voor eventuele schade van welke aard dan ook die hierdoor aan de gebruiker veroorzaakt wordt.

Indien een link als ongeschikt wordt beschouwddan kan men dat via de reguliere middelen aan ons melden en zal dit onmiddellijk worden rechtgezet.

Toepasselijk recht

Elke relatie tussen de gebruiker en AS wordt geregeld en geïnterpreteerd volgens de Spaanse wetgeving. Een eventueel conflict tussen de partijen zal worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Navarra die te allen tijde bevoegd zijn.
Voor een toelichting, een suggestie, een loftuiting, een klacht of een commentaar raden wij aan een e-mail te sturen naar .

Privacybeleid

AS respecteert de bepalingen in de Spaanse Organieke Wet 15/99 van 13 december 1999 op de Bescherming van de Persoonsgegevens en de Spaanse Wet op de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel 34/2002 van 11 juli en de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer de gebruiker zijn gegevens verstuurt middels de formulieren van de website, dan begrijpt men hieruit dat hij toestemming geeft voor de behandeling van de gegevens overeenkomstig met het doel waarvoor deze gegevens verzameld worden (aanvraag voor informatie, advies of het contracteren van diensten). De gefaciliteerde gegevens zijn onderdeel van een bestand dat gecreëerd is onder verantwoordelijkheid van AS. Wij garanderen volledige geheimhouding bij het verzamelen en verwerken van de gegevens, die verkregen zijn door middel van formulieren of via andere toekomstige communicatiemiddelen.

Wij passen de benodigde technische en organisatorische middelen toe om het vereiste niveau van veiligheid en integriteit te bieden met betrekking tot de persoonlijke gegevens en om verandering, verlies en/of niet geautoriseerde verwerking of toegang te vermijden, gezien de stand van de technologie, de aard van de gegevens en de risico's waaraan zij zijn blootgesteld.

De dienstverlener garandeert in elk geval dat de gebruiker zijn rechten kan uitoefenen voor wat betreft toegang, rectificatie, opzegging, informatie en oppositie zoals bepaald in de huidige wetgeving. Dit recht kan uitgeoefend worden door een e-mail te sturen naar .